Γενικές πληροφορίες

Καθώς τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση πλήττουν ολόκληρο το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής, γεννήθηκε η ανάγκη να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τον τουρισμό, έτσι ώστε να προωθηθεί ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και η ανάπτυξη πρωτότυπων, υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά ανταγωνιστικών τουριστικών προϊόντων με στόχο τις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Το έργο TERRA VINO το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%) βρίσκεται σε εξέλιξη για τον παραπάνω σκοπό.

Στόχοι του έργου

Το TERRA VINO στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της υποστήριξης του τομέα του οινοτουρισμού και της προώθησης του.

Το έργο επικεντρώνεται στην αξία της αλυσίδας του οίνου, έτσι ώστε να υποστηριχθούν 50 επιχειρήσεις/επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή (όπου απασχολούνται πάνω από 200 άτομα) και στη συνέχεια να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από αυτό το έργο θα ενισχυθούν τα κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα και αναμένεται να επέλθει ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών μέσω του οινοτουρισμού.

Δράσεις του έργου

Οι κύριες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

Οι κύριες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

• 2 μελέτες για τον οινοτουρισμό (1 σε κάθε χώρα) για να γίνουν κατανοητές οι υπάρχουσες δυνατότητες, η αειφόρος ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας βασιζόμενη στην αλυσίδα του οίνου.

• Ένα κοινό εμπορικό σήμα ποιότητας για δυνητικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού που ενσωματώνουν τη δυνητική ή/ και μελλοντική ζήτηση για νέους τουριστικούς προορισμούς και εμπειρίες.

• 10 σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τον οινοτουρισμό (4 με στόχευση τους νέους και 6 με στόχευση τους επαγγελματίες) που θα προωθήσουν την κινητικότητα και τη συνεργασία των νέων και των επιχειρήσεων.

• 5 εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κρασιού στην Ελλάδα που θα προωθήσουν την αλυσίδα της διατροφής και του τουρισμού προς τον οινοτουρισμό.

• Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του οινοτουρισμού για την προώθηση μιας κοινής συμφωνίας ποιότητας και της υπογραφής μνημονίου.

• 2 Βάσεις δεδομένων με τις επιχειρήσεις οινοτουρισμού και δημιουργία 1 διασυνοριακού δικτύου που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός διασυνοριακού brand οινοτουρισμού.

• 1 Οδηγός για τη Διαπεριφερειακή Συμφωνία Ποιότητας και Σύναψη 1 Διασυνοριακής Συμφωνίας Ποιότητας με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού Εμπορικού Σήματος Ποιότητας για πιθανές οινοτουριστικές δραστηριότητες ή/και εμπειρίες.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις οινοτουριστικές επιχειρήσεις (50) στις περιφέρειες που συμβάλλουν έμμεσα στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων δράσεων για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.

• 1 εκθεσιακός χώρος/μουσείο και εξοπλισμός για 1 εκπαιδευτικό εργαστήριο κρασιού και 1 διεθνή διαγωνισμό γευσιγνωσίας με στόχο την ανάπτυξη ενός αειφόρου και υπεύθυνου οινοτουρισμού και την προώθηση και εξοικείωση των τοπικών ΜμΕ με μεθοδολογίες καινοτομίας (πρωτοβουλίες καινοτομίας, στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»).

Εταιρικό Σχήμα

Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

WEBSITE

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Τμήμα Σίνδου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

WEBSITE

Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

WEBSITE

Δήμος Ρόσομαν

WEBSITE

Tikves wine route foundation

WEBSITE
Beneficiary No Beneficiary Institution (Full Name) Total Approved Budget (According to AF)
LB (PB1) ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99.120,00 €
PB2 Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 67.875,00 €
PB3 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Τμήμα Σίνδου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 74.750,00 €
PB4 Tikves wine route Foundation 50.000,00 €
PB5 Municipality of Rosoman 218.110,00 €
Total 509.855,00 €